تبلیغات
طلبه ی پاسخگو - مسائلی را از استفتاآت آیة الله مکارم درباره محارم جمع کردم :

سؤال 639- مى‏گویند زنازاده نه ارث مى‏برد، و نه محرمیّت برایش حاصل مى‏گردد.  آیا این مطلب صحّت دارد؟

جواب: زنازاده ارث نمى‏برد، ولى محرمیّت و سایر آثار را دارد.


درباره ی محرمیت سئوال و جوابهای زیادی در ادامه هست .

محارم

محارم و عدّه‏اى از كسانى كه ازدواج با آنها جایز نیست‏

مسأله 547- پدر شوهر و جدّ او هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر هر چه پائین آیند، به زن او محرمند؛ چه قبل از عقد متولّد شده باشند، یا بعد از عقد.


----------------------------------

احكام بانوان         212    شرایط شیر دادنى كه سبب محرمیت مى‏شود .....  ص : 211

شرایط شیر دادنى كه سبب محرمیّت مى‏شود

مسأله 780- هر گاه زنى كودكى را شیر دهد، با نُه شرط سبب محرم شدن مى‏گردد:

1. شیر از ولادت باشد؛ بنابراین اگر پستان بدون تولّد فرزندى شیر پیدا كند و كودكى از آن بنوشد، سبب محرمیّت نمى‏شود.

2. بچّه از زن زنده شیر بخورد؛ پس اگر پستان زن مرده‏اى را به دهان بگیرد و شیر بخورد اثر ندارد.

3. شیر آن زن از حرام نباشد؛ بنابراین اگر شیر بچّه‏اى را كه از زنا به دنیا آمده به بچّه‏اى بدهند، به كسى محرم نمى‏شود.

4. شیر را از پستان بمكد؛ ولى احتیاط واجب آن است كه اگر شیر را در گلوى بچّه بریزند، با آن زن و محارم او ازدواج نكند.

5. شیر را با چیز دیگر مخلوط نكنند.

6. شیر مربوط به یك شوهر باشد؛ بنابراین اگر زنى را كه داراى شیر است طلاق دهد، بعد شوهر دیگرى كند و از او باردار شود، و تا موقع وضع حمل، شیرى كه مربوط به شوهر اوّل بوده، باقى بماند، و مثلا كودكى را هشت دفعه از شیر مربوط به شوهر اوّل و هفت دفعه از شیر مربوط به شوهر دوم شیر دهد، آن كودك به كسى محرم نمى‏شود. همچنین اگر زنى از شیر مربوط به شوهر اوّل كودكى را بطور كامل شیر دهد، سپس از شیر مربوط به شوهر دوم كودك دیگرى را شیر دهد، آن دو به یكدیگر محرم نمى‏شوند.

7. كودك به واسطه بیمارى شیر را قى نكند؛ ولى احتیاط واجب آن است در این صورت كسانى كه به واسطه شیر دادن به آن بچّه محرم مى‏شوند با او ازدواج نكنند، و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

8. كودك پانزده مرتبه، یا یك شبانه روز، بطورى كه در مسأله بعد خواهد آمد شیر كامل بخورد، یا آن مقدار به او شیر بدهند كه بگویند: «از آن شیر استخوانش محكم شده، و گوشت در بدنش روییده است». و احتیاط مستحبّ آن است كه اگر ده مرتبه شیر بخورد،

                        احكام بانوان، ص: 212

كسانى كه به واسطه شیر خوردن با او محرم مى‏شوند با او ازدواج نكنند، و نگاه محرمانه نیز به او ننمایند.

9. دو سال كودك تمام نشده باشد، بنابراین بعد از تمام شدن دو سال اگر به او شیر دهند به كسى محرم نمى‏شود؛ حتّى اگر پیش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه، و بعد از آن یك مرتبه شیر بخورد با كسى محرم نمى‏شود، ولى اگر از موقع زاییدن زن بیش از دو سال گذشته باشد و شیر او باقى باشد و بچّه‏اى را شیر دهد، احتیاط واجب آن است كه با زنانى كه به واسطه شیر خوردن با او محرم مى‏شوند ازدواج نكند، و نگاه محرمانه هم ننماید.

----------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    213    محارم .....  ص : 212

سؤال 717- آیا عروس زوجه انسان (یعنى زوجه فرزندى كه آن زن از شوهر دیگر دارد) بر او محرم است؟

جواب: تنها عروس خود انسان یعنى همسر پسرش بر او محرم است نه عروس همسرش.

-------------------

استفتائات جدید    ج‏1    213    محارم .....  ص : 212

سؤال 718- اگر زید زنش را طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق و عدّه، با فردى دیگر ازدواج كند و از این ازدواج دخترى متولّد شود، آیا زید مى‏تواند بعد از رسیدن آن دختر به سنّ ازدواج با او ازدواج كند؟

جواب: دختر زن انسان از شوهر دیگر با او محرم است (به شرط دخول با آن زن) و فرقى میان دخترانى كه قبل از نكاح و بعد از طلاق متولّد شده‏اند نیست.

-------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    213    محارم .....  ص : 212

سؤال 719- مردى زنى را براى مدّت كوتاهى صیغه كرده، بعد از انقضاى مدّت، محرمیّت بین مرد با دختر زنى كه صیغه شده باقى است- چه زن زنده باشد یا فوت كرده باشد- آیا نسبت به دختر دختر این زن و همچنین هر چه پایین رود، نیز محرمیّت باقى است؟

جواب: چنانچه با آن زن نزدیكى كرده باشد دختران آن زن مطلقاً براو حرامند.

------------------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    213    محارم .....  ص : 212

سؤال 720- اگر زنى كه شوهر او مرده است و از او پسران و دخترانى دارد با مرد دوّمى ازدواج كند آیا شوهر دوّم به پسران و دختران این خانم محرم است؟

جواب: شوهر دوّم پس از عروسى با آن زن نسبت به دختران آن زن از شوهر اوّل محرم است و امّا نسبت به پسران محرمیّت مفهومى ندارد.

------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    213    محارم .....  ص : 212

سؤال 721- شخصى با همسر شهیدى كه داراى یك دختر است، ازدواج كرده، آیا این دختر بر پدر این آقا (پدر بزرگ) محرم است، اگر نیست راه محرم شدن چیست؟

جواب: نامحرم است، ولى هرگاه آن پدر فرزند دیگرى داشته باشد و صیغه شرعى این دختر را با آن فرزند بخوانند، حكم عروس او را پیدا مى‏كند و بر او محرم مى‏شود.

---------------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    214    محارم .....  ص : 212

سؤال 722- مردى داراى دو زن است و از هر دو داراى اولاد است و مى‏دانیم كه اولاد پسر و اولاد اولاد پسر این زن با آن زن محرمند، اینك سؤال این است كه آیا اولاد دخترآن زن (نوه دخترى‏زن اوّل) نیز به زن دیگر محرم مى‏باشند؟

جواب: نوه‏هاى پسرى و دخترى همه با آن زن محرمند، زیرا زن پدر و زن جد جزء محارمند.

----------------------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    214    محارم .....  ص : 212

سؤال 723- گاهى افرادى كه صاحب فرزند نمى‏شوند، دخترى از پرورشگاه مى‏گیرند، آیا راهى براى محرم شدن او بر پدر خوانده وجود دارد؟

جواب: هرگاه آن مرد پدرى داشته باشد و این دختر به ازدواج موقّت او درآید بر این مرد و فرزندان او محرم مى‏شود و اگر پسرانى از همسر دیگر دارد صیغه موقّت دختر را براى خودش بخواند تا براى پسرانش محرم شود ولى در این صورت نسبت به خودش بعد از پایان مدّت عقد موقّت، محرم نخواهد بود.

---------------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    214    محارم .....  ص : 212

سؤال 724- شخصى پس از فوت همسرش دوباره ازدواج كرده و مادرزن اوّل او نیز دوباره ازدواج كرده است، آیا هنوز با مادر زن اوّل محرم است؟ در صورت طلاق چطور؟ اگر پسر كسى بمیرد و عروس او شوهر دیگرى كند یا عروسش طلاق بگیرد و با دیگرى ازدواج كند، آیا باز هم به پدر شوهر اوّل محرم است؟

جواب: مادر زن در هر حال محرم است و عروس هم در هر حال به پدر شوهر محرم است.

-----------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    214    محارم .....  ص : 212

سؤال 725- مردى داراى دو زن است و از هر زنى چنددختر دارد همه دخترها را شوهر داده، آیا شوهران این دختران به زن دیگر آن مرد محرمند؟ و آیا فرزندان و نوه‏ها چه از این دختران و چه از آن دختران، نسبت به زنهاى دیگر آن مرد محرمند؟

جواب: بچه‏ها و نوه‏ها به مرد و زن محرمند ولى داماد یك زن به زن دیگر محرم نیست.

-----------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    215    محارم .....  ص : 212

سؤال 726- آیا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟

جواب: محرم نیست.

------------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏1    215    محارم .....  ص : 212

سؤال 727- در صورتى كه زن اوّل از شوهر اوّلى خود (غیر از شوهر فعلى) پسرى داشته باشد، تكلیف این پسرى كه از شوهر قبل بوده است با زن و مادر زن شوهر دوّم چیست؟

جواب: محرم نیستند.

----------------------------

استفتائات جدید    ج‏2    321    محارم .....  ص : 321

سؤال 933- همسر حقیر هفت سال پیش فوت نمود. پس از سر و سامان دادن فرزندانم و سپرى شدن هفت سال از فقدان وى، در مشهد مقدّس تجدید فراش كردم و با خانم مؤمنه و صالحه‏اى ازدواج نمودم. مستدعى است بفرمایید آیا بنده نسبت به دختران و عروسى كه دارند محرم هستم؟ و فرزندان من نسبت به ایشان چطور؟

جواب: شما نسبت به دختران همسرتان محرم هستید (البتّه بعد از عروسى و دخول با همسرتان) و امّا نسبت به عروسهاى او محرم نیستید، فرزندان شما نیز نسبت به همسر جدیدتان محرم هستند.

------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏2    322    محارم .....  ص : 321

سؤال 934- اگر از نظر طبّى این امكان فراهم گردد كه همانند سایر اعضا بتوان تخمدان یك زن را به زن دیگر پیوند نمود، در این صورت اگر زن دوّم (دریافت كننده پیوند) در اثر ازدواج صاحب فرزند شود، با توجّه به این كه نطفه، حاصلِ لقاح سلولهاى زایاى مرد (اسپرم) با سلولهاى زایاى موجود در تخمدان (تخمك) زن اوّل است و طبیعتاً از نظر وراثت و خصوصیّات فردى و ژنتیكى، پنجاه درصد متعلّق به زن اوّل است. حال از نظر شرعى، مسأله محارم شوهر و زن اوّل و دوّم و محارم فرزند چگونه است؟ آیا رابطه محارم در مورد وابستگان به زن اوّل برقرار است، یا زن دوّم، یا هردو؟ لطفاً نظر شرعى خود را بیان فرمایید.

                        استفتائات جدید، ج‏2، ص: 322

جواب: در صورتى كه تخمدان زنى را به دیگرى پیوند بزنند و جزء بدن او شود، یعنى پیوند كاملًا بگیرد، در این صورت هرچه از آن متولّد شود متعلّق به زن دوّم است، و رابطه‏اى با زن اوّل ندارد.

-----------------------------------

استفتائات جدید    ج‏2    322    محارم .....  ص : 321

سؤال 935- آیا زن پدر نسبت به فرزندان دختر و پسر شوهر خود كه از زن دیگرى مى‏باشند محرم است؟

جواب: همه با هم محرمند.

-----------------------------------

استفتائات جدید    ج‏2    322    محارم .....  ص : 321

سؤال 936- زن و شوهرى صاحب اولاد نمى‏شوند، اگر بخواهند بچّه‏اى از شیرخوارگاه اختیار كنند براى محرم شدن با مرد و زن چه راه شرعى وجود دارد؟

جواب: اگر دختر باشد و پدر آن مرد در حیات باشد مى‏تواند عقد موقّت آن دختر را با اجازه حاكم شرع، براى پدر خویش بخواند تا حكم زن پدر را پیدا كند و محرم شود. و اگر خواهر آن مرد شیر داشته باشد و آن بچّه شیرخوار باشد و از شیر آن خواهر بخورد (با شرایط لازم) حكم خواهرزاده‏اش را پیدا مى‏كند و محرم مى‏شود. و در صورتى كه پسر باشد راه محرمیت همان است كه از شیر خواهر یا مادر آن زن فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله یا خواهر رضایى آن پسر شود و محرم گردد و اگر دوران شیرخوارگى پسر بچّه گذشته باشد راهى براى محرمیّت او نیست.

-------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏3    239    محارم .....  ص : 239

سؤال 636- آیا زن یا مرد مسلمان، با مرتد شدن به محارم خود نامحرم مى‏شود؟

جواب: نامحرم نمى‏شود؛ جز زن و شوهر كه باید از هم جدا شوند.

-------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏3    240    محارم .....  ص : 239

سؤال 637- اگر مردى دو زن به نام‏هاى فاطمه و زهرا داشته باشد، و از هر كدام دخترى داشته باشد، و دختران آن مرد شوهر كنند، لطفاً بفرمایید:

1- آیا داماد آن مرد با هر دو زن او محرم هستند؟ مثلًا حسن داماد فاطمه، با زهرا هم محرم است؟

                        استفتائات جدید، ج‏3، ص: 240

جواب: تنها به مادر زن خود محرم مى‏شود.

استفتائات جدید    ج‏3    240    محارم .....  ص : 239

2- اگر شیر یكدیگر را خورده باشند، چطور؟ مثلًا لیلا، كه دختر فاطمه است، شیر زهرا را هم خورده باشد. آیا حسن كه با فاطمه، مادر خانمش، محرم است، با زهرا كه همسرش را شیر داده نیز محرم مى‏شود؟

جواب: مادر زن رضاعى، محرم است.

3- اگر داماد دوّمى پیدا شود؛ مثلًا حسین با سكینه ازدواج كند و سكینه فقط شیر مادرش را (كه زهرا است) خورده باشد و شیر فاطمه را نخورده باشد، آیا حسین با فاطمه محرم مى‏شود؟

جواب: محرم نمى‏شود.

 

------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏3    240    محارم .....  ص : 239

سؤال 638- مردى نعوذ باللَّه با زنى زنا مى‏كند، و زن حامله مى‏شود. قبل از این كه بچّه به دنیا بیاید، زن با مرد دیگرى ازدواج مى‏نماید، پس از ازدواج پسر بچّه‏اى به دنیا مى‏آید، سپس همان زن از مردى كه با او ازدواج كرده، صاحب دخترى مى‏شود.

آیا آن پسر و این دختر بر یكدیگر محرمند؟ اگر پسر دیگرى كه بالغ است، با آن پسر لواط كند، آیا دختر مذكور بر او حرام مى‏شود؟

جواب: آن دختر و پسر، كه از یك مادر متولّد شده‏اند، با هم محرمند؛ هر چند یكى از آن دو فرزند، نامشروع است، و آن خواهر بر واطى حرام مى‏شود، مشروط بر این كه یقین به دخول داشته باشد.

--------------------------------------

استفتائات جدید    ج‏3    240    محارم .....  ص : 239

سؤال 639- مى‏گویند زنازاده نه ارث مى‏برد، و نه محرمیّت برایش حاصل مى‏گردد.

آیا این مطلب صحّت دارد؟

جواب: زنازاده ارث نمى‏برد، ولى محرمیّت و سایر آثار را دارد.

----------------------------------

استفتائات جدید    ج‏3    240    محارم .....  ص : 239

سؤال 640- آیا در بهشت محرم و نامحرم وجود دارد؟ اگر دارد به چه صورت است؟ و اگر ندارد، آیا محارم مى‏توانند با هم ازدواج كنند؟

جواب: در بهشت كسى هوس ازدواج با محارم و سایر كارهاى ناپسند را نمى‏كند.

طبقه بندی: محرمیت، 
ارسال توسط علی علیزاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما چیه ؟

صفحات جانبی
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ